ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про відділення Нотаріальної палати України
в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відділення Нотаріальної палати України в Автономній Республіці Крим (далі – “Відділення”) є представництвом Нотаріальної палати України (далі – НПУ) на території відповідної області та забезпечує організаційну єдність членів НПУ. Відділення поширює свою діяльність на територію відповідної області (міста) і створюється на невизначений строк.

1.2. Відділення вважається створеним з дня затвердження його Положення З’їздом нотаріусів України. Відомості про Відділення включаються до Єдиного державного реєстру відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців».

1.3. Відділення є відокремленим структурним підрозділом НПУ і не є юридичною особою та діє на підставі цього Положення.
Відділення має окремий рахунок та печатку.

1.4. Відділення у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про нотаріат», Статутом Нотаріальної Палати України та цим Положенням.

1.5. Найменування:
українською мовою:
повне – Відділення Нотаріальної палати України області (міста)
скорочене – Відділення НПУ області (міста).

2. ПОВНОВАЖЕННЯ ВІДДІЛЕННЯ

2.1. Відділення:

 • забезпечує виконання членами НПУ рішень органів НПУ на території відповідної області (міста);
 • забезпечує координацію дій та взаємодію з Головним управлінням юстиції області (міста), у тому числі, забезпечує на запрошення Головного управління юстиції участь нотаріусів з високим фаховим рівнем та достатнім досвідом практичної роботи у перевірках роботи нотаріусів Відділення;
 • контролює дотримання нотаріусами правил професійної етики, готує подання про такі порушення на розгляд Комісії з питань професійної етики нотаріусів;
 • у разі виникнення непорозумінь чи конфліктів між нотаріусами вживає заходів до їх вирішення;
  оприлюднює інформацію про рішення органів НПУ та про власні рішення;
 • інформує нотаріусів про заходи, що проводяться органами НПУ та Відділенням;
 • щоквартально інформує Раду і президента НПУ про роботу Відділення, а також щороку звітує перед Радою НПУ про свою діяльність;
 • вносить пропозиції і зауваження щодо вдосконалення роботи органів НПУ, а також пропонує проведення відповідних заходів.

2.2. Відділення реалізує свої повноваження самостійно відповідно до мети, визначеної Статутом НПУ.

3. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ВІДДІЛЕННЯ

3.1. Організаційну структуру Відділення складають:

 • загальні збори нотаріусів Відділення;
 • правління Відділення;
 • Голова Відділення;

3.2. Вищим органом організаційної структури Відділення є загальні збори нотаріусів відповідної області області (міста). Загальні збори скликаються правлінням Відділення не рідше одного разу на рік. Крім практикуючих нотаріусів відповідної області (міста) на загальні збори можуть бути запрошені інші члени НПУ.
Загальні збори нотаріусів Відділення вважаються правомочними, якщо в них бере участь більше половини нотаріусів Відділення.
Місце, день і час проведення загальних зборів нотаріусів Відділення та порядок денний визначаються Правлінням Відділення. Про проведення зборів нотаріусів Правління Відділення зобов’язане оголосити не пізніше ніж за сім робочих днів до дня їх проведення.

3.3. Компетенція загальних зборів нотаріусів Відділення:
обрання Голови Відділення та членів правління Відділення строком на чотири роки, а також дострокове їх відкликання;
затвердження звіту правління Відділення;
обрання делегатів на З’їзд нотаріусів України;
вирішення інших питань діяльності Відділення.

3.4. Рішення загальних зборів нотаріусів приймаються шляхом таємного або відкритого голосування більшістю голосів нотаріусів, які беруть у них участь. Спосіб голосування (таємне або відкрите) визначається загальними зборами нотаріусів.
Рішення про дострокове відкликання Голови Відділення та членів правління Відділення приймаються шляхом таємного голосування простою більшістю голосів нотаріусів присутніх на зборах.

3.5. До складу правління Відділення входить за посадою Голова Відділення та члени правління, які обираються загальними зборами з числа практикуючих нотаріусів.
Кількісний склад правління визначається загальними зборами нотаріусів відповідної області (міста), в кількості не менш п”яти осіб з числа практикуючих нотаріусів цієї області (міста).

3.6. Голова Відділення та правління Відділення підконтрольні і підзвітні загальним зборам нотаріусів відповідної області (міста) та Раді НПУ.

3.7. КОМПЕТЕНЦІЯ ПРАВЛІННЯ ВІДДІЛЕННЯ:

 • здійснює керівництво Відділенням в межах, встановлених Статутом НПУ та цим Положенням;
 • забезпечує виконання рішень органів НПУ, загальних зборів Відділення та власних рішень;
 • сприяє забезпеченню гарантій нотаріальної діяльності, захисту професійних інтересів та соціальних прав нотаріусів;
 • розробляє та подає на затвердження Раді НПУ щорічний кошторис Відділення;
 • подає на затвердження Радою НПУ штатний розпис апарату Відділення та кандидатури на штатні посади;
 • затверджує плани основних заходів та забезпечує їх виконання;
 • ухвалює рішення про скликання чергових та позачергових зборів нотаріусів відповідної області (міста), повідомляє про порядок денний, місце, день і час проведення чергових та позачергових зборів нотаріусів шляхом оприлюднення відомостей, у тому числі на веб-сайті НПУ, не пізніш як за сім робочих днів до проведення зборів;
 • щорічно звітує про свою роботу на загальних зборах нотаріусів та оприлюднює звіти на веб-сайті НПУ;
 • забезпечує співпрацю з Головним управлянням юстиції області (міста);
 • безкоштовно за рахунок членських внесків сприяє підвищенню професійного рівня нотаріусів та надає їм методичну допомогу;
 • сприяє захисту соціальних прав та професійних інтересів нотаріусів у судах, правоохоронних органах, органах слідства та інших органах, в тому числі по кримінальних справах та справах про адміністративні та корупційні правопорушення шляхом звернення до Ради НПУ, Президента НПУ та залучення, в необхідних випадках, адвокатів, експертів тощо;
 • в межах кошторису ухвалює рішення про витрати коштів на матеріально-технічне забезпечення організаційних та інших заходів, що проводяться Відділенням, в тому числі загальних зборів нотаріусів, засідань правління тощо;
 • у межах кошторису визначає та направляє до Ради НПУ подання про грошову винагороду або грошове заохочення членам НПУ Відділення;
 • контролює сплату членських внесків членами НПУ відповідної області (міста);
 • організовує аналітично-методичну роботу;
 • організовує культурно-масові, спортивні, урочисті заходи;
  визначає кандидатури нотаріусів для нагородження відзнаками НПУ, вирішує питання про надання допомоги, заохочення нотаріусам;
 • виконує інші повноваження, що випливають із Статуту НПУ та цього Положення.

3.8. Очолює правління Голова Відділення, який обирається загальними зборами нотаріусів із числа практикуючих нотаріусів строком на чотири роки та здійснює свої повноваження на громадських засадах та поза штатом Відділення.

Заступник Голови Відділення обирається із складу правління.

3.9. Засідання правління Відділення скликаються Головою Відділення, а у разі його відсутності заступником Голови Відділення, не рідше одного разу на три місяці.

Секретар засідання обирається з числа членів правління присутніх на засіданні. Засідання правління Відділення може бути скликане також на вимогу не менш як третини членів правління. У такому випадку за відсутності Голови Відділення, члени правління, які ініціювали скликання правління, обирають між собою головуючого.

3.10. Засідання правління є правомочним, якщо у ньому беруть участь більше половини його членів. Рішення правління приймаються більшістю голосів його членів, які беруть участь у засіданні. У разі рівного розподілу голосів членів правління голос головуючого на засіданні є вирішальним.

3.11. Рішення правління Відділення в обов’язковому порядку доводиться до відома членів НПУ відповідної області (міста) та є обов’язковими для них.

3.12. ГОЛОВА ВІДДІЛЕННЯ, А В РАЗІ ЙОГО ВІДСУТНОСТІ – ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ:

 • координує та контролює діяльність Відділення, його правління та апарату Відділення, у тому числі з питань бухгалтерського обліку та звітності;
 • на підставі довіреності, виданої Президентом НПУ, діє від імені НПУ та представляє НПУ в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях, перед фізичними особами;
 • щороку звітує перед загальними зборами Відділення про свою діяльність та діяльність правління;
 • подає інформацію щодо порушення нотаріусами правил професійної етики до Комісії з питань професійної етики нотаріусів;
 • організовує та забезпечує належне і своєчасне інформування членів НПУ та громадськість відповідної області про роботу Відділення та підтримує зв’язки із засобами масової інформації;
  на запрошення Головного управління юстиції бере участь або уповноважує інших нотаріусів з високим фаховим рівнем та достатнім досвідом практичної роботи на участь у перевірках роботи нотаріусів, що проводяться Головним управлінням юстиції, які висловлюють свої зауваження чи пропозиції у вигляді окремої думки;
 • у разі виникнення непорозумінь чи конфліктів між нотаріусами вживає заходів до їх залагодження;
 • своєчасно та в повному обсязі інформують членів НПУ відповідного регіону про рішення З’їзду нотаріусів України, Ради НПУ, а також про роботу інших органів НПУ та заходи, що ними проводяться;
 • забезпечує співпрацю з Головним управлінням юстиції;
  організовує підвищення професійного рівня нотаріусів регіону шляхом проведення семінарів, навчання молодих нотаріусів;
  з метою забезпечення діяльності Відділення здійснює інші дії, передбачені Статутом НПУ, рішеннями органів НПУ, цим Положенням, рішеннями правління Відділення та власними розпорядженнями;
 • захищає професійні та соціальні права та інтереси нотаріусів.

3.13. Для виконання покладених обов’язків Голова Відділення НПУ, а у разі його відсутності його заступник, зобов’язані:

 • здійснювати представництво та захист інтересів членів НПУ відповідного регіону та сприяти їм у здійсненні нотаріальної діяльності;
 • здійснювати розгляд пропозицій, скарг та звернень членів НПУ відповідного регіону;
 • здійснювати розгляд звернень та скарг на дії нотаріусів;
  здійснювати контроль за виконанням нотаріусами регіону Правил професійної етики нотаріусів України;
 • виконувати рішення органів НПУ;
 • контролювати своєчасне виконання нотаріусами регіону рішень органів НПУ та Порядку сплати членських внесків.

4. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДДІЛЕННЯ

4.1. Діяльність Відділення забезпечується за рахунок:

 • частини щомісячних внесків членів НПУ, що визначається Статутом НПУ та Порядком сплати членських внесків до Нотаріальної палати України;
 • добровільних внесків членів НПУ, фізичних і юридичних осіб;
 • інших, не заборонених законом, джерел.

4.2. Відділення може користуватися майном НПУ на підставі рішення Ради НПУ.

5. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДДІЛЕННЯ

5.1. Голова Відділення подає на розгляд Ради НПУ прийняті на загальних зборах нотаріусів області (міста) пропозиції про внесення змін до цього Положення.

5.2. Зміни до цього Положення про Відділення затверджуються З’їздом нотаріусів України.